Anne te Koppele|do, 17 november 2022|Algemeen

Steeds meer ondernemingen ondervinden moeite om op het elektriciteitsnet te worden aangesloten als ze willen verduurzamen en bijvoorbeeld van het gas af willen. Om dit te ondervangen investeert landelijk netbeheerder komende tien jaar alleen al ca. 13 miljard euro om het netwerk te versterken en verder uit te breiden. Daarnaast zullen we in de toekomst ook veel slimmer met het elektriciteitsnet moeten omgaan om ruimte te creëren. Daarom gaat netbeheerder TenneT -in samenwerking met de regionale netbeheerders en ondernemersorganisaties- onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op piekmomenten en flexibeler met stroom om te gaan (‘spitsmijden’).

Extra ruimte vrij maken voor elkaar
MKB-Nederland en VNO-NCW; ‘Het stroomnet kan slimmer worden benut door bedrijfsprocessen juist wel of juist niet laten draaien. Met dit spitsmijden valt naar verwachting veel extra ruimte te creëren waardoor andere ondernemers toch kunnen worden aangesloten en we de verduurzaming van Nederland vol kunnen doorzetten. We werken graag met TenneT samen om de mogelijkheden hiertoe uit te breiden en de eerste ervaringen hiermee in Limburg en Brabant met onze leden zijn positief, al kan het lang niet bij alle ondernemingen, bijvoorbeeld door hele specifieke bedrijfsprocessen. Ondertussen moeten we met de overheid zorgen dat vergunningsprocessen korter worden en we alles doen om investeringen in een slimmer robuuster stroomnet te versnellen.’

Achtergronden
Alleen al bij landelijke netbeheerder TenneT ligt op dit moment in totaal voor meer dan 40 gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van vier keer Nederland op een normale dag. Hierdoor moet tegen steeds meer projecten van bedrijven (nieuwe windparken, zonneparken, grote nieuwe stroomaansluitingen voor e-boilers, etc) ‘nee’ worden gezegd en dreigt de verduurzaming te stokken. Met name rondom Rotterdam, in de Flevopolder, Gelderland, Drenthe en Utrecht is het net zwaar belast en lopen veel leden van MKB-Nederland en VNO-NCW tegen problemen met aansluitingen aan.

Voorlichting aan ondernemers
TenneT start een nationale marktconsultatie dat meer inzicht moet geven in waar er extra ruimte zit op het bestaande net om flexibeler met het net om te gaan en ruimte te creëren. MKB-Nederland en VNO-NCW betrekken hun leden hierbij en organiseren onder meer webinars en voorlichtingsbijeenkomsten samen met de overheid en netbeheerders. Belangrijk is dat met name de zes grote industrieclusters -die goed zijn georganiseerd- goed worden betrokken bij dit proces. Hier valt immers de meeste meters te maken. Verder is voor bedrijven cruciaal dat de geplande uitbreidingen van het net volgens planning gereed zijn, zodat zij hun investeringsbeslissingen voor de verduurzaming hierop kunnen afstemmen. Snelle vergunningsprocessen zijn hiervoor cruciaal, om te zorgen dat alles tijdig gereed is om de klimaatdoelen te halen.

Heb je vragen?

Contact opnemen