Algemene voorwaarden

De vereniging MKB Twente kent leden en donateurs.

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als ondernemer werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf op het gebied van de zakelijke dienstverlening, gevestigd zijn in Enschede en als lid zijn toegelaten. Zij kunnen zich wijk- of branchegericht organiseren.

Donateurs zijn zij, die zonder aan de vereisten van het tweede lid te kunnen voldoen de statuten onderschrijven en de vereniging willen steunen. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.


Lid worden

Om lid van de vereniging te worden dient men zich aan te melden bij de secretaris van het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs. In geval van niet-toelating door het bestuur staat de betrokkene beroep open op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging en kan alsnog door de Algemene Ledenvergadering tot toelating worden besloten.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

De leden zijn verplicht:

 • De jaarlijkse contributie te betalen, waarvan de hoogte, de wijze en het tijdstip van betalen door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld overeenkomstig artikel 19 van de statuten. Het gedeelte van de contributie dat door het lid aan MKB Nederland verschuldigd is, zal door de vereniging namens het desbetreffende lid van MKB Nederland worden voldaan.
 • De staturen en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 7, na te leven
 • De belangen van de vereniging en van MKB Nederland in het algemeen niet te schaden
 • Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard  of de rechten van de leden zijn beperkt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 5, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
 • De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.


Het lidmaatschap eindigt:

 • Door het overlijden van het lid
 • Door opzegging van het lid
 • Door opheffing van het bedrijf
 • Door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden:
  –   In geval van faillissement of onder curatelenstelling van het lid.
  –   Wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen.
  –   Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  –   Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de staturen, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De algemene ledenvergadering kan een dergelijk besluit nemen.
  –   De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  –   Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  –   Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is voorts mogelijk:

 • Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
 • Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot een fusie aan hem is meegedeeld.

De betrokkene wordt ten spoedigste door middel van een schrijven, met opgave van redenen, in kennis gesteld van het besluit tot opzegging door de vereniging dan wel van het besluit tot ontzetting.

Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten teloor gaan

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.