Algemene voorwaarden lidmaatschap MKB Twente

De vereniging MKB Twente kent leden en donateurs 

Leden van de vereniging zijn natuurlijke meerderjarige personen of rechtspersonen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en werkzaam in het midden- en kleinbedrijf, en die als zodanig als lid zijn toegelaten.
Donateurs zijn zij, die geen lid zijn van de vereniging en zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te ondersteunen.

Lid worden

Om lid van de vereniging te worden kan het formulier lidmaatschapsovereenkomst worden ingevuld en ondertekend. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden.

De leden zijn verplicht:

  • De jaarlijkse contributie te betalen, waarvan de hoogte, de wijze en het tijdstip van betalen door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De vereniging MKB Twente heeft een collectief lidmaatschap bij MKB Nederland.
  • De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  • De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door

Het lidmaatschap eindigt:

  • Door het overlijden van het lid.
  • Door opzegging van het lid.
  • Door opzegging namens de vereniging door het bestuur.
  • Door ontzetting namens de vereniging door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. De opzegging kan worden gedaan middels een e-mail aan secretariaat@wordpress-802619-4310478.cloudwaysapps.com.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

De opzegging door het bestuur kan plaatsvinden in de gevallen als in de statuten bepaald. Een exemplaar van deze statuten kan – indien gewenst – worden opgevraagd bij het secretariaat van MKB Twente.